Forældrehenvendelser

Forældrehenvendelser til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen ønsker med denne udmelding at sikre, at alle henvendelser fra forældre

til skolen behandles ensartet og korrekt.

Som udgangspunkt mener vi, at man som forældre bør henvende sig til de personer på

skolen, der er parter i en sag eller diskussion og inddrage dem fra starten. Derfor er det

bedst at starte med at henvende sig til de af skolens personale, der er tættest på barnet og

forældrene i den givne situation. Det kan være en faglærer, en klasselærer eller en SFO

pædagog. Det kan også være afdelingslederen for den afdeling af skolen, hvor eleven går.

Klassens kontaktforældre kan eventuelt bruges til at tage kontakt til skolen.

Vi mener, at det er værdifuldt at være venlig, åben og seriøst lyttende ved henvendelser

fra forældre.

Forældrene kan også henvende sig til ledelsen eller skolebestyrelsen, hvis de finder sagen

mere principiel eller almen. Skolebestyrelsen kan umiddelbart behandle henvendelser af

mere overordnet eller principiel karakter, f.eks. vedrørende udgangstilladelser,

mobbepolitik, skole/hjem samarbejde.

Skolebestyrelsen tager imod og behandler alle forældrehenvendelser, men henstiller til, at

forældrene før henvendelsen til SKB har søgt sagen afklaret med skolens personale.

Alle henvendelser til skolebestyrelsen bør være skriftlige.

Hvis ledelsen eller skolebestyrelsen inddrages i et videre forløb, vil vores grundholdning

være, at problemerne løses bedst ved møder, hvor alle involverede parter er til stede. Der

skal være helt særlige grunde til og enighed herom, hvis det skal fraviges.

Skolebestyrelsen har ikke bemyndigelse til at træffe afgørelse i enkeltsager vedrørende

skolens daglige drift og er således ikke en ankeinstans vedr. beslutninger truffet af skolens

lærere eller ledelse.

Skolebestyrelsen kan bede om en redegørelse fra skolens ledelse for sagen/forløbet og

tage denne til efterretning.

Hvis SKB efter skoleledelsens redegørelse for en sag ikke kan tage den til efterretning,

kan SKB henvende sig til kommunalbestyrelse/skoleforvaltning og bede dem om at gå ind

i sagen. Dette vil udelukkende ske, hvis SKB har mistillid til ledelsens håndtering af sagen.

Skolebestyrelsen kan dog med udgangspunkt i en konkret sag tage en principiel drøftelse

og evt. bruge den som anledning til at ændre på de principper, der ligger til grund for

skolens praksis på området.

Efter at en henvendelse har været behandlet på et SKB møde, afsluttes sagen med et

svar fra SKB.

Skolebestyrelsen på Nærum Skole

2008-11-04